گيتار - گوگوش - دو پنجره
ريتم : 6/8

Gm          F  Cm          Eb                             F       Eb                             Gm

توي يك ديوار سنگي دو تا پنجره اسيرن ... دوتا خسته دوتا تنها يكيشون تو    يكيشون من

Gm          Cm        Eb                          F            Eb                                  Gm

ديوار از سنگ سياهه سنگ سردو سخت خارا ... زده قفل بي صدايي به لباي بسته ي ما

Gm         Eb              Gm                          Cm                  Gm               Cm

نميتونيم كه بجنبيم زير سنگيني ديوار ... همه ي عشق منو تو قصه هست قصه ي ديوار

D Cm          Eb            F Gm

آ ها ها ... آ ها ها ... آ ها ها ها

Gm   F Cm            Eb                               F       Eb                             Gm

هميشه فاصله بوده بين دستاي منو تو ... با همين تلخي گذشته شب و روزاي  منو تو

Gm    Cm           Eb                       F     Eb                                Gm

راه دوري بين ما نيست اما باز اينم زياده ... تنها پيوند منو تو دست مهربون باده

Gm         Eb        Gm                           Cm                         Gm               Cm

ما بايد اسير بمونيم زنده هستيم تا اسيريم ... واسه ما رهايي مرگه تا رها بشيم ميميريم

D Cm          Eb            F Gm

آ ها ها ... آ ها ها ... آ ها ها ها

Gm       D              F    Cm              Gm         Eb        Gm          Eb            Gm

كاشكي اين ديوار خراب شه منو تو با هم بميريم ... توي يك دنياي ديگه دستاي همو بگيريم

Gm         D              F      Cm           Gm       Eb     Gm         Eb      Gm

شايد اونجا توي دلها درد بيزاري نباشه ... ميون پنجره هاشون ديگه ديواري نباشه


كاشكي اين ديوار ...

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۰ساعت 1:34 توسط مسعود |